Adatkezelési tájékoztató

A honlapon történő regisztrációval a felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a Nyugat Média és Világháló Egyesület internetes honlapján történő regisztrációhoz szükséges személyes adatokat az adatvédelmi szabályok keretein belül a felhasználói fiók törléséig felhasználja és tárolja.

Az adatkezelés célja a szolgáltatást igénybe vevő magánszemély által a Nyugat Média és Világháló Egyesület honlapján történő regisztráció.

Az adatkezelés jogalapja: tájékoztatom, hogy személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulása alapján történik; (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Az általunk kezelt személyes adatok: kötelező megadni a felhasználónevet és az email címet. Nem kötelező megadni, de az érintettnek lehetősége van rá: a nevet, születési időt, nemet, telefonszámot,lakcímet. A honlapon lehetőség van a Facebook felhasználói fiókkal is regisztrálni. Ez esetben a fent említett adatokon túl a felhasználó Facebook oldalának címét is tároljuk, amennyiben engedélyezi a Facebook számára, hogy azt átadja a Nyugat Média és Világháló Egyesület számára.

Adatkezelés időtartama: A felhasználói fiók törlését követően a személyes adatok törlésre kerülnek.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

 • joga van ahhoz,hogy részletesen tájékozódhasson minden tényről, amely az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos (a személyes adatai kezelésének céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek köréről, az adatkezelés időtartamáról, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire valamint a vonatkozó főbb jogszabályi helyekről),
 • kérheti a személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
 • joga van az adathordozhatósághoz (amennyiben a személyes adatok kezelése automatizált módon történik),
 • a törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve
 • jogosult arra, hogy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti –hozzájáruláson alapuló –adatkezelés jogszerűségét.
 • joga van továbbá a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat_KUKAC_naih_PONT_hu), illetve jogorvoslatért bírósághoz fordulni. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per –az Ön választása szerint –az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a Ügyfélkapcsolati Portál-keresőoldalon. Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerint felügyeleti Hatósághoz is benyújthatja panaszát.
 • Felhívom figyelmét, hogy nem köteles a személyes adatok megadására, azonban személyes adatainak hiányában a hírlevélre nem tud feliratkozni.

  Az adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Nyugat Média és Világháló Egyesület internetes honlapján történő regisztráció során a Felhasználó által közölt Személyes adat, illetve a Felhasználóról generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  A Nyugat Média és Világháló Egyesület a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi.A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. A Nyugat Média és Világháló Egyesület a fenti esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

  Tájékoztatom, hogy a személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére. Az adatokat elsődlegesen a Nyugat Média és Világháló Egyesület, illetve Nyugat Média és Világháló Egyesületbelső munkatársai, az adatfeldolgozással megbízott személyek jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési nyilatkozatban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel. Kivételt képeznek ez alól a nyertesek adatai, amelyeket Szervezőnyilvánosságra hozhat.

  Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával –egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében– keressen meg bennünket.

  A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény(Infotv.).

  Szombathely, 2020. január 10.

  Nyugat Média és Világháló Egyesület

  adatkezelő