ÁSzF

I. Általános rendelkezések

A Támogatott adatai:

A Támogatott neve: Nyugat Média és Világháló Egyesület
Székhelye és postai címe: 9700 Szombathely, Semmelweis utca 2. I. emelet
Adószáma: 18889332-2-18
E-mail címe: tamogatas_KUKAC_nyugat_PONT_hu
Honlapjának címe: www.nyugat.hu
Ügyfélszolgálat e-mail címe: tamogatas_KUKAC_nyugat_PONT_hu
Panaszkezelés helye és elérhetőségei: tamogatas_KUKAC_nyugat_PONT_hu

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Támogatott valamint az internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Támogató) között a támogatás feltételeit, valamint a Támogatott és a Támogató között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

2. A Támogatott on-line internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet egyesületi támogatásra (a továbbiakban: Támogatás).

3. Támogatás esetén a Támogatás igénybevételén túlmenő nem kerül Támogatási jogviszonyba. A Támogatott a Támogatás szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége kizárólag a Támogatások igénybevételére korlátozódik. A Támogatott nem vállal semmilyen ellenszolgáltatást a kapott Támogatásért.

4. A Támogatott nem értékesít olyan terméket, amelyhez engedély szükséges és ezáltal engedélyköteles.

5. A Támogató a "Fizetés" gomb megnyomásával fogadja el a Támogatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Támogató kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket - így különösen az ÁSZF II. pontjában foglalt tájékoztatást - megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Támogatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott körben hozzájárult.

6. A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a Támogató által megadott, elektronikusan elmentett adatok igazolják, amelyeket a Támogatott a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Támogató által begépelt adatok, a Támogató rendszerében őrzött adatok, a tranzakció egyéb adatai (pl. banki visszaigazolás) illetve az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli szerződést.

7. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

8. A Támogatott tájékoztatja Támogatót és Támogató kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Támogatott jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Támogatott a Támogatót a változások www.nyugat.hu oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

II. A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás

1. A Támogatott tájékoztatja a Támogatót az alábbi adatokról. Kérjük kedves Támogatóinkat, hogy a támogatás előtt ezeket az adatokat tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében támogassanak (a jogszabály szóhasználatával: "kössenek támogatási szerződést")!

a) A Támogatás, vagyis a Támogatás lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Támogatás adatlapján. Az adatlapon teljeskörű tájékoztatás található a támogatás módjairól, utalással a törvényes magyar fizetőeszközre, "Ft" formátumban. A Támogatott weblapján a Támogató regisztráció nélkül megtekinthet minden adatot, illetve a Vásárlását is lefolytathatja regisztráció nélkül.

b) A Támogatott neve az I. pontban található.

c) A vállalkozás székhelye, postai címe, elektronikus levelezési címe az I. pontban található.

d) A Támogatott üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt Telephely. A fogyasztó a panaszait a Támogatott I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti.

e) A Támogatáson felül a Támogatónak és a Támogatottnak további költsége nem merülhet fel.

f) A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Támogató egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs Támogatottja díjat számíthat fel. A Támogatott maga azonban emelt díjas Támogatást nem alkalmaz.

g) A Támogatás jellegéből adódóan egységár feltüntetésére nincs mód. Ha a Rendszer igénybevételéért a Támogatónak kezelési költséget kell fizetnie, akkor azt a támogatás folyamata során a Rendszer pontosan feltünteti. A kezelési költség a Támogató díja, nem a bankkártya vagy más fizetési mód használata miatt számított összeg. A kiválasztott fizetési módok további költségekkel járhatnak, amelyet a Rendszer pontosan feltüntet. A Támogatott a megszokott bankkártyás fizetés mellett több fizetési módot elfogad, amelyek részletes leírását a Támogatott Támogatói tájékoztatója illetve a Gyakori kérdések tartalmazzák. A Támogatás visszaigazolásának kézbesítése a Támogató által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. A panaszkezelésre vonatkozó szabályokat a jelen dokumentum XII. pontja tartalmazza.

h) Támogatás elküldése után elállára lehetőség nincs.

i) A Támogatott ügyfélszolgálatot működtet, amely készséggel áll a Támogatók rendelkezésére a tamogatas_KUKAC_nyugat_PONT_hu e-mail címen.

j) A Támogatott a Támogatókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.

k) A Támogatott és a Támogató közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama Támogatás átutalásnak időpontjáig, vagy a Támogatási igazolás átvételéig tart.

l) A támigatási folyamat során a Támogatónak a támogatási összeg megfizetésén túlmenő közelezettségei nincsenek.

p) Támogatott részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Támogató nem nyújt.

q) A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések: Az adatokat a Támogatott szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattartalmat RAID technológiával több merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

r) A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: A megjelenő adatokat MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva.

s) 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

t) A békéltető testület hatáskörébe tartozik a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását. A Támogatott székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Szombathelyi Békéltető Testület, székhelye: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező Támogatóink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló jogvitájuk van - vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van - úgy a Támogatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show


III. A Támogató adatai

1. A Támogatott fenntartja magának a jogot, hogy a Támogató támogatását indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy a Támogatásokkal történő bármilyen visszaélés esetén.

2. A Támogató kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. A Támogatott kizárja felelősségét a támogatás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Támogatott a Támogató által megadott adatoknak megfelelően felel a Támogatási igazolás kiállításáért. A Támogatott jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Támogató valódiságát ellenőrizni.

3. A Támogatott a Támogató adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. alapján kezeli.4. A támogatási folyamat során a Támogatónak lehetősége van a támogatást módosítani, törölni. Az ezt követő ún. Fizetés oldalon adja meg a Támogató a vásárláshoz szükséges adatait. Amennyiben az adatok javítása szükséges, azt a Támogató korlátlanul megteheti, amíg nem kattintott a "Fizetés" gombra. Ezt követően a fizetés - a választott fizetési módtól függően - a fizetési Támogatott felületén történik (a bank adatbevivő felülete; az itt megadott adatokat a Támogatott nem ismeri meg, és nem tárolja).

5. A Támogatás igénybevételével a Támogató hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatott az adatokat továbbíthassa az adatfeldolgozóknak.

6. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Támogatott az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló támadások által okozott esetleges károkért azonban a Támogatottt felelősség nem terheli.


IV. A támogatás menete

1. A támogatás menetére vonatkozó részletes szabályokat a Támogatott Támogatói Tájékoztatója tartalmazza.

2. A Támogatás a fizetés sikeres megtörténte után gyakorlatilag azonnal, valós időben megtörténik, és a Támogató a támogatási igazolást elektronikus formában azonnal kézhez kapja.

3. Amennyiben a Támogató a támogatást követő néhány percen belül nem kapja meg a visszaigazolász, ennek oka feltételezhetően kapcsolati hiba. Fontos, hogy ebben az esetben a Támogató ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Támogatott Ügyfélszolgálatával, amely a problémát orvosolja.


V. Fizetési feltételek

1. A fizetési módokra, támogatási igazolása vonatkozó részletes szabályokat a Támogatott Támogatói Tájékoztatója tartalmazza.

2. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Támogatott nem vállal felelősséget.

3. A támogatást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Támogatott a Támogató által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Támogatót terheli a felelősség.

4. A Támogatások mértékének meghatározása a Támogató hatáskörébe tartozik.

5. A Támogatás kosárba helyezése nem kötelezi a Támogatót támogatásra. Amennyiben a Támogató mégsem kívánja támogatni a Támogatottat, akkor azt a kosarából bármikor kiveheti.

7. A támogatás elektronikus bizonylatait a Támogatott saját telephelyén, illetve a szerverek tárolására szolgáló szerverparkban őrzi meg.

VII. Elállási és felmondási jog

1. A támogtás a "Fizetés" gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.

VIII. A Támogatott Támogatásának korlátai

1. A Támogató tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Támogatott előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Támogatott ennek megfelelően nem garantálja a Támogatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Támogatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

2. A Támogatott jogosult a Támogatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Támogatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

3. A Támogatott csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a tranzakció értékét.

4. A Támogató tudomásul veszi, hogy a Támogatott nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

6. A Támogatott kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Támogató, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.


IX. A Támogatásre vonatkozó szabályok

1. A Támogatás a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Támogatott kötelezettsége. A Támogatott neve és más azonosítási adatai a Támogatás elülső oldalán szerepelnek.

2. Támogatást mindenki csak a saját felelősségére adhat.

3. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Támogató, illetőleg a Támogatott hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.


X. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

1. A Támogatás honlapján megjelenő védjegyek a Támogatott, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Támogatott, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2. A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Támogatott, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Támogatott, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

3. A Támogató által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Támogatott korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, ez azonban nem jelenti azt, hogy bármely bejegyzés, megjegyzés stb. a Támogatott véleményét tükrözné. A Támogatott korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, átadására, közzétételére, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Támogató részére ezért bármilyen módon ellentámogatást kellene nyújtania.

XI. A panaszkezelés módja

1. A Támogatott székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe az ÁSZF I. pontjában található.

2. A Támogatással szemben a Támogató panasszal nem éhet, mivel a támogatás önkéntes, szabad akaratából teljesítette.

3. Az írásbeli panaszt a Támogatott a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Támogatónak megküldi, elsősorban a Támogató által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Támogatott indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Támogatott köteles a Támogatót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Támogatott székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

4. A Támogatott nem folytat közszolgálati tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, Támogatóvédelmi referens stb.).

XII. Záró rendelkezések1. A Támogatott jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

2. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.

3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.